۵ مزیت برتر فوم 3 سانتی ایرانی نسبت به فومهای خارجی دیگر!

بازدارنده های فوم از محصولات به هوا، گرد و غبار خانه و محیط بیرون مهاجرت می کنند می توانید آنها را استنشاق کرده یا بخورید یا از طریق پوست جذب کنید.

نوزادان و کودکان خردسال به ویژه در معرض خطر هستند، زیرا آنها روی زمین می خزند و بازی می کنند، جایی که گرد و غبار آلوده می نشیند و اغلب دست های خود را در دهان خود قرار می دهند. 

بچه‌ها معمولاً سطوح بالاتری از بازدارنده‌های شعله را در بدن خود دارند، زیرا گرد و غبار آلوده را می‌بلعند.

میزان انتشار حرارت یک مبل فوم مبلمان معمولی با کالریمتر مخروطی ارزیابی شد.

چیدمان مبل شامل دو لایه پارچه پنبه ای و فوم 3 سانتی بود مواد تک تک اجزا و ترکیب آنها مورد آزمایش قرار گرفت.

شار حرارتی تابشی بالا 50 کیلووات متر  برای مصرف تمام مواد در آزمایشات استفاده شد. 

 

زمان اشتعال پایدار، سرعت انتشار حرارت اوج و نرخ انتشار گرمای کل از منحنی‌های سرعت انتشار گرما استنتاج شد.

 این داده ها برای طبقه بندی مواد با محاسبه دو پارامتر که امکان فلاش اوور را توصیف می کنند مفید هستند.

 برهم نهی منحنی‌های سرعت رهاسازی گرما و کل گرمای آزاد شده (THR)مورد مطالعه قرار گرفت.

 مشاهده می‌شود که افزودن منحنی‌های سرعت انتشار گرما برای مواد جزء، منحنی سرعت انتشار گرما را در چیدمان مبلمان با ترکیب‌های مختلف مواد به دست نمی‌دهد.

 با این حال، THR برای مؤلفه‌ها می‌تواند اضافه شود تا THR چیدمان را نشان دهد.